Natives  ⏵  Pittosporum  ⏵  Pittosporum E. Minima Variegata
Sorry...this plant is no longer available.

Here are some other Pittosporum ...

Pittosporum Crassifolium

Pittosporum Emerald Green

Pittosporum Eugenioides

Pittosporum Fankies Folly

Pittosporum Goldenball

Pittosporum Golfball

Pittosporum Little Burger

Pittosporum Little Kiwi

Pittosporum Mountain Green

Pittosporum Mountain Jade

Pittosporum Silver Sheen

Pittosporum Silverball

Pittosporum Tandarra Gold

Pittosporum Tenuifolium

Pittosporum Wrinkle Blue


All Pittosporum..

Wairere Nursery
826 Gordonton Road, R D 1, Hamilton 3281 Ph: (07) 824 3430 Email: